Условия за ползване

Моля, прочетете условията за ползване внимателно!

Договор за предоставяне на услугата “Radius”

Прочетете внимателно тези условия за ползване, които уреждат отношенията между ползвател на сайта, наричан по-долу „Клиент” и собственика на сайта “Мост Компютърс” ООД, наричан по-долу „Доставчик”. Със създаване на интернет магазина, Клиентът декларира, че е търговец, прочел е тези общи условия и е съгласен с тях, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им. С приемането на настоящите условия се сключва договор между Клиента и Доставчика.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл. 1. (1) Доставчикът се задължава да предостави на Клиента Услугата “Radius”, която включвапредоставяне за временно и възмездно ползване на онлайн магазин, съществуващ в изработена от Доставчика виртуална платформаradius.bg (нататък платформата) и притежаващ характеристики и функционални възможности, описани на страница Функции в уеб сайта на Доставчика (http://radius.bg/Функции), наричан нататък за краткост Интернет магазин, както и да предостави хостинг на Интернет магазина на сървър на Доставчика, колокиран в първокласен дейта център, срещу което Клиентът се задължава по реда и условията на този договор да заплаща избраната от него пакетна наемна цена (абонаментна цена) посочена на страница Цени в уеб сайта на Доставчика (http://radius.bg/Цени). Доставчикът предлага на Клиента за ползване безплатен поддомейн, който Клиентът може да ползва както временно, така и постоянно. Поддомейнът е във вида: избрано-име.radiuscart.com. Доставчикът предлага и опция за закупуване /заплащане на цена отделно от абонаментната/ на домейн от radius.bg, като домейнът се заплаща предварително за период от 1 година и Доставчикът издава на Клиента фактура. Доставчикът предлага закупуване на домейн, съгласно актуалната си ценова листа, като цената зависи от окончанието .com/.eu и т.н., и цените са обявени тук https://radius.bg/domainchecker.php Домейните закупени от Доставчика, трябва да бъдат подновени при него. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не поднови домейна си, тъй като при неподновен домейн, магазинът няма да е достъпен. Има опция домейнът да бъде трансфериран при друг препродавач или регистрар. Трансферът на домейн трябва да се извърши най-късно 2 седмици преди края на заплатения период от 1 година, като задължително се заплаща за подновяване на домейна за нов период от 1 година (заплаща се на новия регистрар).Ако Клиентът вече има закупен домейн, може да го използва, както и има право да закупи домейн, от който и да е регистрар. Изборът на домейн/поддомейн/, който Клиентът ще ползва е негов и става още при създаването на магазина. Клиентът, ако желае, може впоследствие да промени домейна, като за целта трябва да се свърже с Доставчика за съдействие – може да отвори тикет през акаунта си в radius.bg или да изпрати e-mail на info@radius.bg Домейнът трябва да се насочи към следните DNS зони: ares.veegon.com, athena.veegon.com Промяната на DNS зоните се извършва от сайта на регистрара, от който е закупен домейна. Ако домейнът е закупен от radius.bg, то DNS зоните са вече зададени. При необходимост Доставчикът има право и може да променя DNS.

(2) Доставчикът си запазва правото едностранно, без задна дата, да променя условията на Услугата “Radius” и своите цени.

(3) Клиентът продава стоките, продуктите и услугите в наетия Интернет магазин от свое име и за своя сметка, поради което трябва да е регистриран като търговец и действа като независим търговец по отношение, както на Доставчика, така и на собствените си клиенти.

Чл.2. Този договор влиза в сила от датата на регистрация на Клиента и стартиране на магазина и действа, докато бъде прекратен, както е посочено в него.

Чл. 3. (1) Интернет магазина, като интелектуална собственост е изцяло собственост на Доставчика. Правото на собственост на софтуера на платформата и Интернет магазина се притежава от Доставчика. Клиентът не може да ползва имена на домейни съдържащи “most”и/или “radius”, които са интелектуална собственост на Доставчика.Всички търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

(2) Клиентът няма право на достъп до помещението/та, където се намира съвръвът на Доставчика, върху който е Интернет магазина, предмет на този договор.

(3) Клиентът няма право да прехвърля изцяло или частично правата и задълженията си по този договор на трети лица, без изричното, предварително, писмено съгласие на Доставчика.

(4) Доставчикът използва екипен принцип при осигуряването на експерти за осъществяването на услугите, поради което има правото да прехвърли част или всичките си права и задължения по договора с Клиента на трети лица или подизпълнители, като с настоящото Клиента предоставя предварителното си съгласие за това. В рамките на предоставяната услуга, всички тези трети лица или подизпълнители ще бъдат обвързани от същите срокове и условия, както и самият Доставчик.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4. Права и задължения на Доставчика:

1. Доставчикът се задължава да предостави на Клиента услугата “Radius” във вида, в който тя е описана в уеб сайта на Доставчика (http://radius.bg) към момента на предлагането и закупуването й от Клиента (а по време на безплатния тестови период – към момента на регистрацията – по време на тестовия период магазинът е в пълна функционалност ).

2. Доставчикът се задължава да активира ползването на наетия Интернет магазин и да осигури на Клиента достъп до администраторския панел на наетия Интернет магазин:

а/ през тестовия период:

– веднага след регистрацията на Клиента, когато Клиентът ползва безплатен поддомейн или вече закупен и платен домейн;

– веднага след заплащането от Клиента на Доставчика на домейна, когато Клиентът закупува домейн от Доставчика.

б/ при платен абонамент:

– най-късно в следващия от заплащането на абонамента работен ден, когато Клиентът ползва безплатен поддомейн или вече закупен и платен домейн;

– най-късно в работния ден следващ заплащането от Клиента на Доставчика на домейна и на абонамента, когато Клиентът закупува домейна от Доставчика;

Достъпът на Клиента за ползване на услугата се извършва чрез представяне на потребителско име и парола, които Доставчикът изпраща на посочената при регистрацията електронна поща на Клиента.

3. Доставчикът се задължава да предостави на Клиента хостинг на Интернет магазина на сървър на Доставчика, колокиран в първокласен дейта център.

4. Доставчикът се задължава да обезпечи работата на Интернет магазина 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, с изключение на случаите на чл. 4, т.6; чл. 4, т.9, чл. 4, т.10 и чл. 4, т.11.

5. Доставчикът има право да получава от Клиента плащане на цена, по начина, уговорен в този Договор.

6. Доставчикът има право да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Клиента за ползване на услугата, с оглед преценка на събираемостта на вземанията от него. Кредитната оценка включва информация от публични регистри, за наличие на несъстоятелност или ликвидация, както и анализ на информация по предходни и настоящи договори с Доставчика, плащания, извършени или извършвани по силата на тези договори, както и неспазването на условия и срокове по тези договори, водени съдебни дела от Доставчика срещу Клиента за неизплатени задължения. В зависимост от кредитната оценка, Доставчикът има право да откаже достъп до платформата или да предостави достъп до платформата след внасяне на определена от Доставчика гаранционна сума или определено от Доставчика предплащане;

7. При нарушаване на някоя от клаузите на този Договор, Доставчикът може да уведоми Клиента чрез изпращане на писма – по електронна поща, препоръчано с обратна разписка, по факс, с кратко съобщение (SMS), телефонно обаждане или чрез други форми на съобщения.

8. Доставчикът има право да прави изменения в технологията или структурата и да разширява обхвата на услугата, като своевременно ще уведомява Клиента за предоставяните нови услуги и промоции на уеб сайта на Доставчика (http://radius.bg) и/или по някой от начините посочени в предходната т.7 (електронна поща, писма, SMS или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация относно продукти, специални програми, тарифи, оферти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент, както и да се обръща към Клиента за информация относно потребителско мнение, маркетингови проучвания и др.

9. Доставчикът има право да спре достъпа на Клиента до платформата и работата на Интернет магазина, в следните случаи:

9.1. на неплащане или непълно плащане от Клиента на дължимите суми, както и при наличие на просрочени задължения по друг договор, сключен с Доставчика, и да му предложи споразумение за уреждане на възникналите парични задължения;

9.2. при нарушение от страна на Клиента на този Договор или друг договор, сключен с Доставчика;

9.3. е използвал или е допускал да бъдат използвани услугите предостaвяни от Доставчика за незаконни цели;

9.4. е получил или е направило опит да получи от Доставчика достъп до Интернет магазина, чрез незаконни средства;

9.5. при регистриран нетипичен трафик, след като уведоми предварително Клиента за това, до изясняване и отстраняване на причините за неговото поведение. Случаите на (и критериите за) нетипичен трафик се определят по свободната преценка на Доставчика.

9.6. при неспазване от Клиента на чл. 3, ал.3, чл. 11, чл.12 или на което и да е друго задължение от този Договор.

Предоставянето на услугата се възобновява след отстраняване на нарушението.

Предплатените от Клиента такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на услугата, не подлежат на възстановяване.

10. За целите на изграждането или поддържането на платформата Доставчикът има право временно, за възможно най-кратък срок, да изключва връзката на Клиента с платформата. Доставчикът уведомява Клиента за изключване на връзката, по някой от начините посочени в т.7 и/или чрез публикуване на съобщение на сайта си (http://radius.bg).

11. В случай на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на платформата, Доставчикът е длъжен да информира предварително Клиента за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата, по някой от начините посочени в т.7 и/или чрез публикуване на съобщение на сайта си (http://radius.bg).

12. Доставчикът предприема действия за отстраняване на повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на платформата в състояние на нормална работа в най-краткия възможен срок след отпадане на причините. Повреди в платформата, появили се при нормални условия на работа, се отстраняват във възможно най-краткия срок в зависимост от характера на повредата.

13. Доставчикът се задължава да помага на Клиента с настройките на магазина и да отгоравя на възникнали въпроси и трудности във връзка с ползването на платформата radius.bg, всеки работен ден от 9.30 до 18.30 часа.

Чл.5. Права и задължения на Клиента:

1. Клиентът има право да ползва наетия Интернет магазин за периода на избрания и заплатен абонамент.

2. Клиентът има право да получи и използва цялата предоставена му функционалност на Интернет магазина. Клиентът има право да получи достъп до администраторския панел на наетия Интернет магазин.

3. Клиентът има право да получава съдействие от страна на Доставчика, в случай на техническа трудност при ползване на Интернет магазина. Клиентът има право да задава своите въпроси в тикет системата на radius.bg Доставчикът има право едностранно да въведе и изисква заплащане за искани от Клиента допълнителни настройки и промени, като обяви цените на уеб сайта http://radius.bg.

4. Клиентът има право да ползва хостинг на Интернет магазина, предоставен му от Доставчика.

5. Клиентът се задължава да заплати цената за избрания от него абонамент, по начина уговорен в този Договор.

6. Клиентът има право по своя преценка да продава всякакъв вид и количество стоки, продукти и услуги в наетия Интернет магазин, като няма право да предлага стоки, продукти или услуги, които нарушават законите на Република България или предлагането им е в противоречие с добрите нрави и/или съставлява административно нарушение или престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Клиентът няма право да използва Интернет магазина с цел измама. В интернет магазина остава нотификация за демонстрационен магазин (нотификацията е в горната част на сайта) до въвеждане в него от Клиента, на цялата задължително изискуема информация съгласно чл. 4 от Закона за електронната търговия, по начин, който отговаря на изискванията на тази разпоредба и до тази информация има безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на потребителите и на компетентните органи.

7. Клиентът няма право да променя програмния код на наетия Интернет магазин, нито да извършва реконструкции, преустройства и подобрения на платформата и магазина, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.

8. Клиентът няма право, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика да извършва или да допуска други лица да осъществяват следните действия:

8.1. генериране, терминиране или пренос на трафик към други интернет страници с цел реализиране на печалба за Клиента или за друго лице, различно от Доставчика;

8.2. действия, извършвани с цел иницииране на електронни поръчки и осъществяване на продажби по начин увреждащ правата и интересите на Доставчика;

9. Клиентът е длъжен да ползва услугите по начин, който не нарушава целостта на системата и/или не възпрепятства предоставянето на услуги от Доставчика на трети лица, при спазване на изискванията за качество на услугите. Клиентът е длъжен да използва потребителски софтуер и хардуер по начин, който да не причинява смущения във функционирането на платформата. Клиентът e длъжен да спазва Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другото относимо законодателство в областта на защитата на авторските права и обектите на интелектуална и индустриална собственост. Клиентът e длъжен да спазва Закона за електронната търговия и другото относимо законодателство в областта.

10. Клиентът има право да подаде възражение до Доставчика, ако Интернет магазина не работи правилно. В случай на откриване на грешки, Клиентът трябва да уведомява Доставчика в тикет системата през профила си в radius.bg или по електронна поща на e-mail info@radius.bg, по телефон, или по друг начин, като им дава подробно описание. Доставчикът се задължава да отстрани във възможно най-кратък срок след получаване на уведомлението всички открити грешки.

11. Услугите по предоставяне на Интернет магазина се считат за извършени от Доставчика и приети от Клиента, ако в срок от 48 часа от предоставянето им от Доставчика на Клиента, последният не е възразил и не е предоставил доказателства за лошо качество на оказаните услуги.

12. В случай, че Клиентът желае да използва готовия за работа логистичен модул, при който поръчките се изпълняват от куриерската фирма Еконт експрес ООД, тогава той следва да сключи договор с Еконт експрес ООД. За избягване на съмнение, Клиентът не е задължен да ползва вградения в системата модул за доставки чрез Еконт експрес ООД и да сключва договор с Еконт експрес ООД.

13.Клиентът трябва да си осигури свързването на разплащателните модули със съответната банкова институция (ако ползва тези модули)

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) Считано от датата на регистрация на Клиента и стартиране на магазина, започва да тече 30 дневен безплатен тестов период. Всеки Клиент има право да ползва само един безплатен тестов период. Най-късно до 15 дни от деня на приключването на тестовия период, Клиентът може да избере платен абонамент и да го заплати. Най-късно до 15 дни от деня на изтичането на срока на избран и заплатен абонамент, Клиентът може да избере следващ платен абонамент и да го заплати. За периода от деня на приключването на тестовия период, респективно от деня на изтичането на срока на избран и заплатен от Клиента абонамент до деня на заплащането от Клиента на избран от него следващ платен абонамент, Доставчикът прекъсва услугата и спира магазина. Доставчикът съхранява копие на магазина до 15-тия ден от приключване на тестовия период, респективно от деня на изтичането на срока на избран и заплатен от Клиента абонамент и ако преди изтичане на този срок, Клиентът не е избрал и не е заплатил нов платен абонамент, на 16-тия ден договорът прекратява действието си, магазинът се изтрива от Доставчика и не може да бъде възстановен.

(2) Клиентът предварително заплаща по банков път цената за избрания от него абонамент и Доставчикът му издава фактура. Всички плащания по този Договор, се извършват по банкова сметка на Доставчика, като плащането се счита за осъществено на датата на заверяване на банковата му сметка.

(3) Заплатен абонамент не подлежи на възстановяване.

(4) Доставчикът предлага Услугата съгласно актуалната си ценова листа, която може да се види на страница „Цени“ в уеб сайта на Доставчика (http://radius.bg/Цени)

(5) Доставчикът си запазва правото да променя едностранно пакетните наемни цени (абонаментни цени на услугата) – да ги увеличава или намалява по размер, да променя сроковете на абонаментите и/или другите търговски параметри на предлаганата Услуга, да променя техническите параметри и конфигурации на услугите, а също и условията на ползване, като променените ще бъдат публикувани в сайта на Доставчика (http://radius.bg).

(6) До изтичане на срока на заплатен абонамент, Доставчикът не променя ценовите условия и търговските параметри на Услугата по отношение на Клиент заплатил абонамента.

 

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.7 (1) Доставчикът не носи отговорност за:

1. прекъсване или влошаване на качеството на услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития от непреодолима сила;

2. за влошеното качество на услугите или за временното прекъсване на достъпа до платформата, дължащо се на проблем при доставчик предоставящ услуги на Доставчика или несъвършенство, извършване на ремонти или поддръжка в комуникационни мрежи или системи, които са извън контрола на Доставчика.

3. претенции на трети лица срещу Клиента във връзка или по повод ползваната услуга;

4. вида и качеството на предлаганите от Клиента стоки в наетия от него Интернет магазин;

5. недобросъвестни действия, целящи измама, извършвани от Клиента и/или негови служители, сътрудници и лица, на които е предоставил достъп до платформата;

6. некоректно, неточно или грешно въведени от Клиента цени или описания на продукти и услуги, предлагани в предоставения му за ползване Интернет магазин;

7. и не може да гарантира истинността на предлаганите от Клиента продукти и услуги, както и не може да гарантира коректността на Клиента;

8. гаранциите и гаранционните срокове на продуктите, предлагани от Клиента.

Доставчикът отговаря към Клиента за вида, качеството и гаранциите на онези стоки, които Клиентът закупи от него съгласно уговореното в договора за продажбата им.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на неправилна употреба, небрежност или умишлени действия от страна на Клиента, нито за вреди причинени от ползваните от Клиента софтуер или хардуер, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове, не са лицензирани или не съответстват на определените от Доставчика технически спецификации и са причинили проблеми.

(3) Доставчикът е отговорен за безопасността на онлайн съхранението на данни и е отговорен за действията на своите служители по отношение на Интернет магазина под наем.

(4) В случай, че доставчикът сключи Договор с трети лица за изграждане и поддържане на платформата, той остава отговорен за спазване на договорените характеристики и функционалности, на които трябва да отговаря наетия Интернет магазин.

(5) При забава за включване, която е по вина на Доставчика, той дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на една тридесета част от наемната цена за един месец.

(6) При виновно забавяне отстраняването на повреди в платформата от страна на Доставчика, както и при неизпълнение на договорните задължения, дължащо се на причини, за които Доставчикът носи отговорност, същият:

– възстановява на Клиента част от наемната цена, пропорционална на периода, през който Клиентът не е ползвал услугата (1/30 от наемната цена за месец за всеки 24-часов период през който Клиентът не е ползвал услугата) или

– удължава ползването на услугата с времето, през което Клиентът не е имал достъп до нея.

Възстановяването се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от задълженията на Клиента към Доставчика за следващ период, а при прекратен договор се извършва чрез превеждане на сумата по посочена от Клиента банкова сметка в срок до 60 дни от възникване на причината за възстановяване.

(7) Клиентът носи отговорност за качеството, гаранционния срок и изправността на предлаганите от него стоки.

(8) Клиентът отговаря за действията на своите служители и сътрудници, както и на другите лица, на които е предоставил достъп до управлението на Интернет магазина.

(9) Клиентът отговаря за причинени вреди на платформата на Доставчика, в резултат от ползване на софтуер и хардуер, които не са с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове, или са нелицензирани или несъответстващи на определените от Доставчика технически спецификации.

(10) В случай на забавено плащане на дължимата месечна цена за наем на ползвания Интернет магазин, Клиентът дължи обезщетение за всеки ден закъснение от падежа на задължението му в размер на законната лихва за забава.

(11) Клиентът отговаря за причинените вреди на Доставчика, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по този договор и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите

 

V. ПРЕКРАТЯВАВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл.8 (1) Този договор може да бъде прекратен:

  1. С изтичане на срока на избрания от Клиента абонамент (периода му), ако Клиентът писмено заяви, че не желае нов абонамент.
  2. Доставчикът съхранява копие на магазина до 15-тия ден от приключване на тестовия период, респективно от деня на изтичането на срока на избран и заплатен от Клиента абонамент и ако преди изтичане на този срок (до 15-тия ден), Клиентът не е избрал и не е заплатил нов платен абонамент, на 16-тия ден договорът прекратява действието си, магазинът се изтрива от Доставчика и не може да бъде възстановен.
  3. По взаимно писмено съгласие между страните;
  4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.
  5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
  6. Доставчикът има право да прекрати едностранно сключения между страните договор, в случай на нарушение от страна на Клиента на разпоредбите на чл.5,т.6, или чл.5, т.7, или чл.5, т. 8 или чл.5, т. 9 или при неизпълнение на друго негово задължение от настоящия Договор, с писмено уведомление, без даване на срок за изпълнение по чл. 87 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, като договорът се счита за прекратен от момента на получаването на уведомлението от Клиента.
  7. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват от Клиента в нарушение на законодателството на Република България.
  8. Договорът може да бъде прекратен от Клиента с еднодневно писмено предизвестие /с тикет през профила си в radius.bg или на e-mail info@radius.bg/, отправено до Доставчика, в което поиска прекратяване на договора и изтриване на онлайн магазина, но в този случай заплатения от Клиента абонамент не подлежи на възстановяване.

(2) В случаите на предсрочно прекратяване на договора, заплатен от Клиента абонамент не подлежи на възстановяване.

(3) Всяка от страните има право да прекрати договора без предизвестие, когато другата страна е с открито производство по несъстоятелност или е в ликвидация.

(4) Клаузите на Договора, които със съдържанието си показват – директно или индиректно – че те следва да продължат да бъдат в сила след изтичане на срока на действие на Договора, продължават да се прилагат след прекратяването (включвайки, например, но без да се изчерпват с отговорност, приложимо право, неустойки и т.н.).

 

VI.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.9 (1)Страните по настоящия договор не дължат обезщетения за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3)“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

(4) Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7–дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс-мажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата – град София.

(5) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спират.

(6) Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на Клиента.

(7) Ако изпълнението, изцяло или частично, на някое задължение по този Договор се забави по причина на Непреодолима Сила за срок, надвишаващ два месеца, Страните се срещат и добронамерено преценяват възможността и условията за прекратяване на Договора.

 

VІІ. ДАННИ НА СТРАНИТЕ

Чл.10 (1) Всички данни на Клиента, въведени при неговата регистрация в radius.bg,трябва да са актуални.

(2) Клиентът се задължава в 2-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да промени сам данните си в radius.bg, ако има промяна в наименованието, адреса си или в други регистрационни и идентификационни данни, независимо, дали подлежат на вписване в публично достъпни регистри. В случай, че Клиентът не уведоми Доставчика за настъпилата промяна, всички изпратени до него съобщения ще се считат за надлежно връчени.

VІІІ. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ)

Чл.11 (1) Всяка от двете Страни по Договора може да разкрие пред другата Страна поверителни сведения относно своите изобретения, производствени умения и търговски тайни, които са необходими за подпомагане изпълнението на настоящия Договор (“Поверителни Сведения”). Поверителните Сведения се използват само от получаващата Страна или от тези нейни служители, които е необходимо да знаят такива сведения за целите, посочени в настоящия Договор. Писмени сведения, които се считат за поверителни, се отбелязват с надпис “Поверително”. Всички такива Поверителни Сведения, изобретения, производствени умения и търговски тайни, означени по такъв начин и разкрити по този Договор, остават собственост единствено на Страната, която ги разкрива, а получаващата Страна не придобива търговски интерес или права по отношение на тях, освен при условията изложени тук.

(2) Всяка Страна по Договора, получаваща Поверителни Сведения на другата Страна, се задължава да ги запазва в тайна и да използва същите мерки за защита им, които тя използва за защита на своите собствени Поверителни Сведения, а също така се задължава да взима всички разумни предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквито и да било подобни сведения от нея или от нейни служители в течение на срока на настоящия Договор, за срока на продължение на Договора и в продължение на 5 (пет) години след изтичане на тези срокове. Всяка от Страните по Договора обезщетява другата Страна за загуби, претърпени поради подобно неразрешено разкриване, извършено от насрещната Страна.

(3) Всяка страна обезщетява насрещната за загуби, претърпени поради неразрешено разкриване на поверителна информация.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.12. Клиентът e длъжен да спазва Закона за защита на личните данни и другото относимо законодателство в областта на защитата на личните данни. Клиентът трябва да е регистриран като администратор на лични данни.

Чл.13. Клиентът дава съгласието си Доставчикът да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на Клиента на трети лица – администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваната услуга.

 

Х. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Споровете по изпълнение на настоящия договор се решават чрез преговори между страните, а при невъзможност за постигане на извънсъдебно споразумение спорът ще бъде отнесен за разрешаване на основание чл.117, ал.2 ГПК пред родово компетентния съд в град София.

Чл.15 Недействителността на отделните членове или части от тях не води до недействителност на останалата част от Договора.

Чл.16 За неуредените изрично в този договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.17. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след потвърждаване от страна на Клиента.

Чл.18. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след уведомяване на всички настоящи Клиенти на Доставчика, чрез съобщение публикувано на http://radius.bg/static.php?pname=radius-uslovia страница в административния панел на магазина и ако Клиентът не заяви в 30 дневен срок, че ги отхвърля.

Чл.19. Настоящите Условия за ползване влизат в сила от 11.04.2014г.

ХI. Експорт на продукти

Файлът с продукти, предоставян от платформата Radius след регистрация, е собственост на МОСТ Компютърс. Използването му без изричното разрешение на МОСТ Компютърс е забранено и подлежи на санкции.